outspoken logo
?çinden geleni özgürce söyle
"Yapt???m müzikten gard?robuma, tarz?m her zaman yüksek sesle konu?ma ve kendini ifade etmek üzerine kuruludur” diyor Fergie. “Bu sebeple, benim ilk parfümüm özgürlük kavram?n? yay?yor—Outspoken kesinlikle bak??lar?n size dönmesini sa?l?yor, fakat bunun yan?nda ki?ili?inizin gerçek ?????n?n da ortaya ç?kmas?n? sa?l?yor.”

Ba??ms?z, kendine güvenen ve kendine kar?? dürüst olan, bir çok kere bir milyondan fazla satan sanatç? ödülünü kazanan Fergie, üzerindeki ilgiyi nas?l yönlendirece?ini biliyor. Çekingen bir ?ekilde kad?ns? ve utanmaz bir ?ekilde seksi olan ?ark?c?, aktris ve tasar?mc? Fergie, herkesi nas?l merakta b?rakaca??n? iyi biliyor. Art?k, her kad?n, Fergie’nin ilk k??k?rt?c? Avon parfümü Outspoken by Fergie’ye eklenmi? cüretkar dünyas?na ve çekici cazibesine sahip olabilir.
Outspoken Eau de Parfum Spray
1.7 fl. oz.
Ultra-kad?ns? sümbülteber özü ve aromatik siyah deri notalar?yla ?a??rt?c? bir z?tl?k içinde olan so?uk küçük meyvelerin a??r? cüretkar ?ekilde d??a vurumu.

Outspokken, Fergie’nin kendi dü?ününde giydi?i gelinli?in gösteri?li desenlerinden ilham alan bir kapakla kapat?lm?? büyüleyici bir siyah ve saydam bir ?i?enin içerisinde sunulmaktad?r. ?i?enin ve parfüm ambalaj?n?n tasar?m?nda yer alan dall? budakl? sarma??k deseni, Fergie'nin yarat?c? dünyas?n? ça?r??t?rmaktad?r.
Outspoken Eau de Parfum Spray Çift Tarafl? Eau de Parfum Roll-on Body Mist Çanta Boyu Parfüm Vücut Losyonu Üçlü Parfüm Koleksiyonu
Parfüm Hakk?nda
Outspoken by Fergie, ba?tan ç?kar?c?, seksi ve ?a??rt?c? s?n?rlar?yla çarp?c? bir Çiçek-Meyve kokusudur. A??r? cüretkar üst notalar duyular? ön plana ç?kar?rken, orta notadaki kad?ns? çiçek kokusu alttaki seksi deri notalar? ile keskin bir z?tl?k içerisin
Üst Notalar
Y?ld?z meyvesi, So?uk Küçük Meyve ve Yabani Safran
So?uk küçük meyve ve yabani safran eklenmi? ho? y?ld?z meyvesinden olu?an a??r? cüretkar üst notalar, duyular? ortaya ç?karan gizemli bir his aç??a ç?kar?yor.
Fruit Image
Orta Notalar
Sümbülteber Özü, Gece Yasemini ve Çark?felek Çiçe?i
Kadifemsi sümbülteber eklenmi? dikkat çekici çiçeksi orta nota, gizemli gece yasemini ve canl? çark?felek çiçe?i ile sarmalanm??t?r.
Flowers Image
Alt Notalar
Aromatik Siyah Deri, Ham Abanoz A?ac? ve Dumans? Güve Otu
Cüretkar kad?ns? orta nota, arka plandaki olgunla?mam?? seksilik ve farkl? bir erkeksi keskinlik ile z?tl?k içerisindedir. Aromatik siyah deri ve s?cakl?k veren abanoz a?ac?, seksi ve uzun süren bir etki olu?turmak için k??k?rt?c? dumans? güve otu kökü alt notas? ile ba?lan?yor.
Woods Image

Laurent Le Guernec, Parfüm Yarat?c?s?
Fergie, söyleyeceklerini ayan beyan ortaya koyan oldukça konsantre bir parfüm istedi, ?a??rt?c? bir kar???m içeren, göz kama?t?r?c? ve kad?ns? ama ayn? zamanda al???lm???n d???nda ve beklenmedik bir parfüm. Fergie’nin ne anlatmak istedi?ini ö?rendikten sonra, Fergie’nin oldukça güçlü ve kendine güvenen ve ayn? zamanda da kendine ve inand??? ?eylere kar?? dürüst bir kad?n oldu?unu gördüm. Fergie, parfümün koku kar???m? için benim ilham kayna??md? ve ben de an ez Fergie kadar güçlü bir parfüm yaratmak istedim.

Fergie ve Avon ekibiyle ilk gerçekle?tirdi?imiz toplant?n?n ard?ndan, parfümü nas?l haz?rlayaca??m? dü?ünmeye ba?lad?m. Fergie’nin cüretkar yan?n? ve olgunla?mam?? seksili?ini ifade etmek için özel bir aromatik siyah derimsi notalar?n uyumundan yararland?m. Ard?ndan, s?n?rlar? zorlamak ve erkeksi keskinli?i daha da artt?rmak ad?na dumans? güve otu ve ham a?aç notalar?n? ekledim. Sonras?nda, bu kar???m k?ymetli sümbülteber özü ve güzel gece yasemininden olu?an kontrast olacak ?ekilde gösteri?li ve çiçeksi orta nota ile dengelenmi? ve ard?ndan y?ld?z meyvesi, s?cakl?k veren yabani safran ve so?uk küçük meyveler kar???m? eklenmi?tir.

Gücün, güzelli?in ve kendine güvenin e?siz bir ifadesi olan bu parfümü yaratt???m için gurur duyuyorum. Bu parfüm, güçlü ve isyankar oldu?u kadar ayn? zamanda seksi ve kad?ns?d?r da…Bu da z?tl?klar?n olu?turdu?u mükemmel bir dengedir.
Fotoğraflar
Outspoken By Fergie Outspoken By Fergie Outspoken By Fergie Outspoken By Fergie