outspoken intense logo
An? Ya?a
“Avon ile ilk parfümü geli?tirirken ve piyasaya sunarken çok e?lenmi?tim. ?kinci parfümde, gerçekten biraz daha keskin s?n?rlar çizmek istedim. Outspoken Intense, ilgi oda?? olman?n heyecan?n? ve co?kusunu yakalayan seksi bir güvenin ve cüretkar kad?ns?l???n k??k?rt?c? bir kar???m?d?r. Aniden heyecanl? bir tela?a kap?l?yorsunuz – bu duygu, ba?ka hiçbir ?eye benzemiyor.”- Fergie

?lgi oda?? olmak istedi?inizde, Outspoken Intense by Fergie ile ana hükmedin. Orijinal Outspoken serisinin k??k?rt?c? bir ürünü olan bu canland?r?c? etkili çiçeksi, meyvemsi koku size olan ilgiyi yönetme gücü verirken, üzerinizdeki hayranl?k duyan bak??lar? da hissetmenizi sa?lar. Outspoken Intense ile kendine güvenen, seksi ve s?ra d??? ‘sen’i ke?fedin.
Outspoken Intense Eau de Parfum Spray
50 ml
Üzerinizdeki ilgiyi yöneten k??k?rt?c? bir koku. Seksi bir misk alt notas? ile sarmalanm?? ???lt?l? y?ld?z meyvesi ve ho? çark?felek çiçe?inin bir kar???m?.

Outspoken, Fergie’nin kendi dü?ününde giydi?i gelinli?in gösteri?li desenlerinden ilham alan bir kapakla kapat?lm?? büyüleyici siyah ve saydam bir ?i?enin içerisinde sunulmaktad?r. ?i?enin ve parfüm ambalaj?n?n tasar?m?nda yer alan dall? budakl? sarma??k deseni, Fergie'nin yarat?c? dünyas?n? ça?r??t?rmaktad?r.
Outspoken Intense Eau de Parfum Spray Vücut Losyonu Du? Jeli Üçlü Parfüm Koleksiyonu
Parfüm Hakk?nda
Kendinizi ifade etmenizi ve tüm bak??lar?n size dönmesini sa?layacak cüretkar, yeni çiçeksi-meyvemsi bir koku.
Üst Notalar
Y?ld?z Meyvesi, Bö?ürtlen ve Kumkat
Lezzetli bö?ürtlen, ???lt?l? y?ld?z meyvesi ve ho? kumkattan olu?an cezp edici üst notalar, etraf?n?zdakilerin ilgisini çekecektir.
Fruits Image
Orta Notalar
Çark?felek Çiçe?i
Verimli mor çark?felek çiçe?inin yer ald??? orta nota, verimli gardenya ve kadifemsi portakal çiçe?i taç yapraklar?na cüretkar ve canl? bir keskinlik ekliyor.
Flowers Image
Alt Notalar
Duyulara Hitap Eden Misk
Beyaz amber ve sar? sedir a?ac? ile sarmalanm?? duyulara hitap eden misk kokusundan olu?an alt nota, hiç bitmeyen bir ritim yakal?yor.
Woods Image

Laurent Le Guernec, Parfüm Yarat?c?s?
Orijinal Outspoken parfümü, isyankar ve oldukça z?tl?klardan olu?an bir kar???md?. Bu kar???m?, Fergie’nin Intense parfümünde daha detayland?rmak istedim. Canl? renkli meyveler ve cüretkar çiçeksi özler ile daha da a??r? kad?ns? bir yakla??m aray??? içerisine girdim. Fergie’nin kendi çekici güzelli?i ve canl? duyusall???ndan ilham ald?m…Onun güçlü kad?ns?l???n?n farkl? yönleri ilham kayna??m oldu.

Tam olarak, Fergie’nin cüretkar dünyas? ve duyusall???n?n bir ba?ka boyutunu ortaya ç?karmak istedim. Unutulmayacak derecede çarp?c? bir kompozisyon olu?turmak amac?yla ba?tan ç?kar?c? meyveler ve ate?li çiçeklerden yaralanarak, bu yeni Intense versiyonunu daha da cüretkar bir iz b?rakacak hale getirdim. Verimli meyvelerin bulundu?u notalar, bö?ürtlen ve y?ld?z meyvesi kar???m?yla kolayca hissediliyor. Bu meyve nektarlar?, Çark?felek Çiçe?i ve Portakal Çiçe?i ile birlikte, nihai yo?unlu?u olu?turmak amac?yla daha sonra duyusal amber ve odunsu notalarla sarmalanan do?al bir hareket olu?turan, ???lt?l? ve canl? bir parfüm kalitesi ortaya ç?kar?yor.

“?i?enin d???na ta?abildi?imden” ve yeni s?n?rlar? a?may? ba?ard???mdan, bu parfümle çok gurur duyuyorum. Duyulara hitap eden meyvemsi çiçeksi yo?unlu?u daha da göz önüne ç?kararak, orijinal kokuyu daha fazla detayland?rmak için hayal gücümü zorlad?m. ?çinde bulunan meyveler oldukça konsantre ve lezzetli, çiçekler ???lt?l? ve saf ve amber odunsu notalar ise uygun ?ekilde düzenlenmi? ve planlanm??t?r, tüm bu notalar bir araya geldi?inde güçlü ve pervas?z bir sarho?luk hali ortaya ç?k?yor.
Fotoğraflar
Outspoken By Fergie Outspoken By Fergie Outspoken By Fergie Outspoken By Fergie