viva logo
Senin Hayat?n, Senin Kurallar?n...
"Viva, ferah ve beklenmedik bir his b?rak?r. Bir kad?n?n iki yönünü de ortaya ç?karan, cesur ve seksi notalar?n bir harman?. Viva kad?n?, güçlü ve ba?tan ç?kar?c?d?r. Hayat? kendi kurallar?na göre ya?ar." - Fergie

Meydan okur; görünü?ü varl???d?r. Güzel ve cesur olman?n yan?nda, güçlü kad?ns?l??? ile herkesin dikkatini çeker. Her?eyin merkezindedir; kontrolü asla b?rakmaz.. Viva by Fergie ile e?, ?ark?c?, aktris, model ve ikon olarak Fergie’nin kendine güvenine ve güçlü seksili?ine ad?m atm?? olacaks?n?z.. Viva by Fergie, Avon ve ödüllü sanatç?n?n beraber yürüttü?ü en yeni çal??malarla birlikte, içinizdeki korkusuz kad?na güç vermek, kad?ns? kar??tl?klar?n?z? yüceltmek ve s?n?rlar?n d???nda ya?aman?z için tasarlanm??t?r. Seksi, canl? ve ba?tan ç?kar?c?; Viva by Fergie, ad?n? ald??? Fergie’nin güç, özgürlük ve kad?ns?l???n?n somut örne?idir.
Viva Eau de Parfum Spray
1.7 fl. oz.
Kad?ns?, Güçlü ve S?ra d???. Sert lavanta ve büyüleyici güve otu ile birlikte cezp edici ?ekilde ferahlat?c? bitkilerin seksi z?tl???.

Fergie’nin kendine güvenen, cüretkar ve cesur ki?ili?i ?i?e, kama ve kapaktaki keskin ve düz kö?elerle belirtilmi? ve bu ?ekilde hayat?nda kendi yolunu izleme anlay???na sahip bir kad?n tasvir edilmi?tir.
Viva Eau de Parfum Spray Vücut Losyonu Vücut Spreyi
Parfüm Hakk?nda
Kad?ns?, Güçlü ve S?ra d???.Viva by Fergie, sert lavanta ve ?a??rt?c? güve otu ile birlikte cezp edici ?ekilde ferahlat?c? bitkilerin seksi z?tl???ndan olu?maktad?r. Günümüzün en güçlü kad?nlar?ndan biri olan Fergie’den ilham alan ve hayat? kendi kurallar
Üst Notalar
Ferahlat?c? Bitkiler ve Bergamot Kabu?u
?a??rt?c? bir giri? yapt??? için bütün gözler onun üzerinde. Bergamot kokusunun yo?un oldu?u, bitkilerden gelen canl?, saf bir ferahl?k tüm oday? sar?yor.
Herbs Image
Orta Notalar
Portekiz Lavantas? ve Nergis Çiçe?i
Aromatik Portekiz lavantas? ve taze nergis çiçe?i ile ortaya sert bir öz ç?k?yor. Modern çiçeklerin s?ra d??? dans?.
Herbs Image
Alt Notalar
Güve Otu, Süet Odunsu ve Misk Otu
Parfümün en son ortaya ç?kan ve en uzun süre etkili olan notas?, seksi erkeksi vurgularla kad?ns? bir dokunu?u birle?tiriyor. Kadifemsi misk otu, güçlü ve cezp edici bir kapan?? için, kremsi-yumu?ak odunsu süet kokusu ve topraks? güve otu kokusu ile sarmalan?r.
Herbs Image

Laurent Le Guernec, Parfüm Yarat?c?s?
Viva by Fergie için, genellikle erkeklere mahsus, ferah ama bir o kadar da seksi bir kokuya sahip e?relti otlar?na duydu?um hayranl?ktan ilham al?yorum. Fergie için, e?relti otunun bu özelli?ini, onun çok yönlü ki?ili?ini ve duyusal cazibesini ortaya ç?karacak kad?ns? bir dönü?ümde kullanmak istedim. ??e onu gözümün önüne getirerek ba?lad?m: Kendine güveni o kadar fazla ki, kocas?n?n buru?uk, beyaz, yakas? dü?meli gömle?ini giymekten çekinmiyordu. Bu seksi ve hiç beklenmedik cazibeyi ?i?enin içine hapsetmek istedim. ??te bu an, ç???r açan parfümü yaratmam için ilham ald???m and?.
Bu s?ra d??? yarat?m süreci, kad?nlar için Fergie’nin en sevdi?i erkek parfümlerinden birinden ilham al?nan, ferahlat?c? çiçeklerin farkl? bir yorumu oldu?undan özellikle e?siz bir süreçtir. Zarif duru?u ve seksi cazibesi, bir kad?n için daha anla??l?r olacak ?ekilde dönü?türülen çarp?c? bir erkeksilik göstergesi olup, cesur kad?ns?l???n yeni, nefes kesen yüzünü yans?tmaktad?r. Göz al?c? ferahl?kta, zengin üst notalar, siyah lavanta, nergis ve hidroponik y?ld?z orkide özüyle arkas?ndan gidilmesi yasak bir rüzgara e?lik etmektedir. Gösteri?li arka plan?, kremsi-yumu?ak süet, ka?mir a?ac? ve özel misk otuyla, son derece duygusal ve kendine oldukça güvenen kad?n? temsil eden, ba??ml?l?k yaratan ve büyüleyici bir esans yayarak sakinle?tirir ve rahatlat?r.

Bu parfüm ile çok gurur duyuyorum, çünkü bu parfüm kad?n?n çiçeksi dünyas?na yeni bir ferahl?k getirdi. Avon Fine Fragrance için modern dünyan?n ke?fedilmemi? bölgelerini tan?ml?yor. Cüretkar içerik maddelerini kullanmak ve Fergie’nin heyecanl?, korkusuz güzelli?i ve kad?ns?l???n? bir araya getirmek, bana s?n?rs?z dü?ünceleri ke?fetmenin kap?s?n? aralad?.
Fotoğraflar
Viva Viva Viva Viva Viva Viva Viva