fergie logo
Fergie ve Avon Ortakl???
Global marka için cesur bir seçim, Fergie de Avon’un yüceltti?i ayn? özgürlük, güven ve kad?ns?l?k kavramlar?n? temsil ediyor.
Avon, bu çok yetenekli ?ark?c?, söz yazar?, moda tasar?mc?s? ve aktris ile kendine özgü karakterini ve cazibesini yans?tacak özel bir parfüm serisini yaratmak için ilk olarak 2009 y?l?nda temasa geçmi?tir. Fergie, bu tarihten itibaren, kokusundan, ambalajlama, isim ve kampanyas?na kadar her bir parfümün geli?im sürecinde yer alm??t?r. Fergie, gelecekte bu ürün serisini geni?letmeyi planlamaktad?r.

"Avon ile çal??mak çok heyecan verici...Hayat?mda daima kendimi ifade edebilmenin yollar?n? arad?m ve bir parfüm, bana özgü dünyam? ve güven duygusunu hayranlar?mla ve tabi ki Avon mü?terileri ile payla?abilece?im en mükemmel yol. Kad?nlar? her zaman destekledi?i geni? kitlelerce bilinen böyle bir marka ile çal???yor olmaktan çok mutluyum." - Fergie

"Fergie ile ortakl?k yap?yor olmaktan büyük keyif al?yoruz. Daima oldu?u gibi davranan ve do?rular?na göre hareket eden, güçlü, kendine güvenen özel bir kad?n. O, Avon markas?n?n temelinde yer alan “Herkes hayallerini gerçekle?tirebilir” mesaj?n?n güçlendirilmesi konusunda di?er insanlara ilham kayna?? oluyor.” - Jeri Finard, Eski K?demli Ba?kan Yard?mc?s? ve Global Marka Ba?kan?, Avon Products, Inc.
Basın Fotoğrafları
Fergie
previous button previous button