viva logo
Dz?vo p?c saviem noteikumiem
„Viva - svaigs, neparedzams arom?ts, kas izce? sievietes div?j?do dabu. Sp?c?gu, bet pavedinošu. Š? sieviete dz?vo p?c saviem noteikumiem.” - F?RGIJA

Neskatoties ne uz ko, vi?a ir vi?a pati. Skaista un atkl?ta, vi?as sieviš??ba piesaista ikviena uzman?bu. Vi?a kontrol? visu un atbild par visu. Ar Viva by Fergie varat ieg?t dzied?t?jas, sievas, aktrises, modeles un stila ikonas F?rgijas pašp?rliec?bu un sp?c?go seksu?lo pievilc?bu. Jaun?kais Avon un daudzus apbalvojumus ieguvuš?s F?rgijas kopdarbs ir rad?ts bezbail?gu sieviešu iedvesmai, vi?u sieviš??go kontrastu svin?šanai un dz?vei bez robež?m. Seks?gais, dz?vais, jaun?kais un nesen?kais Avon un godalgot?s m?kslinieces sadarb?bas auglis Viva by Fergie ir rad?ts, lai iedvesmotu sievietes iekš?jo bezbail?bu, svin?tu vi?as kontrast?jošo sieviš??bu un dz?votu bez robež?m. Jutekliskais, sp?c?gais un pavedinošais arom?ts Viva by Fergie akcent? sievietes sp?ku, neatkar?bu un sieviš??bu.
Viva by Fergie smarž?dens
50 ml
Sieviš??gs. Sp?c?gs. Netradicion?ls. Seks?gs augu, sp?c?gas lavandas un intri??još?s vetiv?rijas sajaukums. 
Viva by Fergie smarž?dens Viva by Fergie ?erme?a losjons Viva by Fergie ?erme?a dezodorants
Par arom?tu
Sieviš??gs. Sp?c?gs. Netradicion?ls. Viva by Fergie ir seks?ga pretruna starp valdzinoši v?su augu arom?tu, kas papildin?ts ar sp?c?go lavandu un intri??jošo vetiv?riju. Š?s smaržas ir rad?tas sievietei, kura v?las dz?vot p?c saviem noteikumiem, un to iedvesmas avots ir viena no m?sdienu sp?c?g?kaj?m sieviet?m – F?rgija.
Augš?j?s notis
Atv?sinoši augi un pikant? bergamote
Visas acis vi?u v?ro, kad vi?a ien?k telp?. Svaiga, t?ra atv?sinošu augu eksplozija ar pikant?s bergamotes akcentiem savaldzina visus kl?tesošos.
Herbs Image
Sirds notis
Lavanda un narcises
Bezbail?gu sirdi atkl?j arom?tisk? lavanda, ko ietver spirdzinošas narcises... Neparedzama m?sdien?gu ziedu arom?tu kombin?cija.
Herbs Image
Pamatnotis
Vetiv?rija, koksne un muskuss
Arom?ta pamatnotis kombin? sieviš??gu piesk?rienu ar seks?giem v?riš??bas akcentiem. Samtainais muskuss, iet?rpts maig? zamš?das koksn? un vetiv?rij?, rada sp?c?gu un intri??jošu iespaidu.
Herbs Image

Laurent Le Guernec, parfim?rs
Mana iedvesma Viva by Fergie arom?tam n?k no manas m?lest?bas pret fougere – svaigu un reiz? seks?gu arom?ta veidu, kas parasti tiek izmantots v?riešu smaržu izveid?. Es v?l?jos F?rgijai rad?t t? sieviš??gu vari?ciju, kas atkl?tu v?l vienu vi?as daudzpus?g?s person?bas aspektu un vi?as juteklisko pievilc?bu. Es izt?lojos vi?u k? vienm?r p?rliecin?tu, iet?rpušos balt? sava v?ra krekl?. Un tieši šo seks?go, gandr?z negaid?to pievilc?bu es centos notvert smaržu pudel?t?. Tieši šis mirklis ar? mani iedvesmoja rad?t š?s revolucion?r?s smaržas.


Šis neparastais arom?ts ir ?paši unik?ls t?d??, ka t? ir cit?da interpret?cija par svaigu ziedu arom?tu sieviet?m, ko iedvesmojušas vienas no F?rgijas iecien?t?kaj?m v?riešu smarž?m. Š? izsmalcin?t? pieeja un seks?g? pievilc?ba rada dramatisku sieviš??bas un v?riš??bas kombin?ciju, un iez?m? jaunu, elpu aizraujošu drosm?gas sieviš??bas š?autni. Apbr?nojami svaig?s un pies?tin?t?s augš?j?s notis savienojum? ar melno lavandu, narcis?m un orhideju rada aizliegtas izp?tes viesuli. Savuk?rt kr?š?ais fons nomierina ar maigo zamš?das, kašmira koksni un delik?to muskusu, kas ir teju atkar?bu izraisošs, fascin?jošs arom?ts un simboliz? dzi?i juteklisku un nepr?t?gi pašp?rliecin?tu sievieti.

Es esmu neizsak?mi lepns par š?m smarž?m, jo t?s rad?ja jaunu interpret?ciju par svaigu ziedu arom?tu sieviet?m. T?s ilustr? m?sdienu pasauli ar kart? neatz?m?t?m teritorij?m Avon Arom?tu jom?. Eksperiment?šana ar drosm?giem arom?tu salikumiem un iedvesmošan?s no F?rgijas bezbail?g? skaistuma un sieviš??bas man ??va izp?t?t neierobežotas idejas.
Foto
Viva by Fergie Viva by Fergie Viva by Fergie Viva by Fergie Viva by Fergie Viva by Fergie