fergie logo
F?rgijas un Avon sadarb?ba
P?rliecinoša glob?l? z?mola izv?le, jo Fergie pauž t?du pat neatkar?bu, p?rliec?bu un sieviš??bu k? Avon.

2009. gad? Avon pirmo reizi uzrun?ja F?rgiju, talant?go dzied?t?ju, dziesmu autori, t?rpu m?kslinieci un aktrisi, aicinot k??t par jauna arom?ta, kas iemiesotu vi?as unik?lo raksturu, rekl?mas seju. Kopš t? laika F?rgija iesaist?jusies ikviena arom?ta izstr?d?, savu ieguld?jumu sniedzot gan smaržas, gan iesai?ojuma rad?šan?. Šo sadarb?bu n?kotn? pl?nots v?rst plašum?.

“Sadarb?ba ar Avon mani aizrauj... es allaž l?kojos p?c jaun?m sevis izteikšanas iesp?j?m un smaržas ir perfekta iesp?ja paust savu ori?inalit?ti un p?rliec?bu sava talanta cien?t?jiem un Avon klient?m. Nav iesp?jama liel?ka laime, k? sadarboties ar z?molu, kam ir tik sp?c?ga reput?cija sieviešu atbalsta jom?.” - F?rgija

"M?s esam patiesi savi??oti par sadarb?bu ar F?rgiju. Vi?a ir unik?la, sp?c?ga, pašp?rliecin?ta sieviete, kas iest?jas par sevi un savu p?rliec?bu. Vi?a iedvesmo,” apgalvo Džerija Finarda, Avon Products, Inc bijus? Senior Viceprezidente un Avon Glob?l? z?mola prezidente.
Foto
F?rgija Maskav?
previous button previous button